The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ContentInteresting

กู้ยืมเงินทางแชทออนไลน์ ใช้เป็นหลักฐานฟ้องศาลได้

พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544 การกู้ยืมเงินทางออนไลน์ สามารถฟ้องศาลได้ โดยใน มาตรา 7 มีหลักว่า

ห้ามปฏิเสธสัญญาที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา 8 มีหลักว่า

กรณีที่กฎหมายกำหนดให้สัญญาต้องทำเป็นหนังสือ ถ้าทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “ให้ถือว่าได้ทำเป็นหนังสือแล้ว”

และยังมีเหตุการณ์การฟ้องร้องชนะคดีกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ดังนั้น ข้อมูลการกู้ยืมเงินทาง Line หรือ Facebook สามารถเอาไปฟ้องศาลได้ แต่ค่าทนายจะคุ้มหรือไม่ เจ้าหนี้ต้องพิจารณา

NX

The NX Master!