ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด อาชีพไหนหมดสิทธิ์ และวิธีตรวจสอบสถานะ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บ ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร?

คือบัตรที่มอบให้กับผู้มีรายได้น้อย ประมาณ 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนและมีเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

โครงการนี้ เริ่มลงทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กันยายน ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. และผ่านหน่วยงานทั้ง 7 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. ได้แก่ 
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารกรุงไทย
– สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
– ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
– ศาลาว่าการเมืองพัทยา

หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร ใช้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ดาวน์โหลดเอกสาร มอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนเองได้

กลุ่มที่ 1 – กลุ่มผู้ได้รับสิทธิที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี

สิทธิ์ที่ 1 – ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน (จากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เช่น

 • สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
 • สินค้าเพื่อการศึกษา
 • วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

สิทธิ์ที่ 2 – ได้รับค่าเดินทาง

 • ค่ารถเมล์–รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 – กลุ่มผู้ได้รับสิทธิที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี

สิทธิ์ที่ 1 – ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 200 บาทต่อเดือน (จากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เช่น

 • สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
 • สินค้าเพื่อการศึกษา
 • วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

สิทธิ์ที่ 2 – ได้รับค่าเดินทาง

 • ค่ารถเมล์–รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน

สิทธิ์ที่ 3 – ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/คน/ 3 เดือน

เงื่อนไขพิเศษ คือ ทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะทำการรีเซ็ตวงเงินในบัตรใหม่ วงเงินที่ใช้ไม่หมด จะถูกตัดส่งคืนกลับเข้ารัฐทันที ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน วงเงินจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน ซึ่งค่าก๊าซหุงต้มส่วน ที่เกิน 45 บาท ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 2565

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก, สลาก, พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน หากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
 • ผู้ลงทะเบียน จะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ผู้ลงทะเบียน จะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

 • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ข้าราชการการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ

https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” 

เริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยระบุ หมายเลขบัตรประชาชนและ วันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน

กรณียื่นขอลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบสถานะได้โดยการระบุ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ Dip Chip

ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็ต่อเมื่อ

 • ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง
 • ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
 • ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ

กรณีที่สถานะบุคคลไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลกรมการปกครอง

 • ผู้ลงทะเบียนต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว (โสด) ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

ถ้าคุณสมบัติไม่ผ่าน (ไม่มีสิทธิ์ได้รับ)

 • สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

หากลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้องทำยังไงต่อ?

 • ต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

NX

The NX Master!