The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ContentNice to KnowUpdate

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด อาชีพไหนหมดสิทธิ์ และวิธีตรวจสอบสถานะ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บ ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร?

คือบัตรที่มอบให้กับผู้มีรายได้น้อย ประมาณ 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนและมีเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

โครงการนี้ เริ่มลงทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กันยายน ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. และผ่านหน่วยงานทั้ง 7 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. ได้แก่ 
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารกรุงไทย
– สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
– ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
– ศาลาว่าการเมืองพัทยา

หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร ใช้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ดาวน์โหลดเอกสาร มอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนเองได้

กลุ่มที่ 1 – กลุ่มผู้ได้รับสิทธิที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี

สิทธิ์ที่ 1 – ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน (จากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เช่น

 • สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
 • สินค้าเพื่อการศึกษา
 • วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

สิทธิ์ที่ 2 – ได้รับค่าเดินทาง

 • ค่ารถเมล์–รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 – กลุ่มผู้ได้รับสิทธิที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี

สิทธิ์ที่ 1 – ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 200 บาทต่อเดือน (จากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เช่น

 • สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
 • สินค้าเพื่อการศึกษา
 • วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

สิทธิ์ที่ 2 – ได้รับค่าเดินทาง

 • ค่ารถเมล์–รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน

สิทธิ์ที่ 3 – ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/คน/ 3 เดือน

เงื่อนไขพิเศษ คือ ทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะทำการรีเซ็ตวงเงินในบัตรใหม่ วงเงินที่ใช้ไม่หมด จะถูกตัดส่งคืนกลับเข้ารัฐทันที ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน วงเงินจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน ซึ่งค่าก๊าซหุงต้มส่วน ที่เกิน 45 บาท ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 2565

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก, สลาก, พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน หากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
 • ผู้ลงทะเบียน จะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ผู้ลงทะเบียน จะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

 • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ข้าราชการการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ

https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” 

เริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยระบุ หมายเลขบัตรประชาชนและ วันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน

กรณียื่นขอลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบสถานะได้โดยการระบุ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ Dip Chip

ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็ต่อเมื่อ

 • ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง
 • ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
 • ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ

กรณีที่สถานะบุคคลไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลกรมการปกครอง

 • ผู้ลงทะเบียนต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว (โสด) ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

ถ้าคุณสมบัติไม่ผ่าน (ไม่มีสิทธิ์ได้รับ)

 • สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

หากลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้องทำยังไงต่อ?

 • ต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

NX

The NX Master!