The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

ฝึกงาน Thai Smile 2562

สายการบิน Thai Smile Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม  2562 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

ตรวจสอบ แผนก/หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program)

  • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

เอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือก (Required Documents)

  • Resume / CV
  • เอกสารสมัครนักศึกษาฝึกงาน ดาวน์โหลด
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาเอกสารรับรองผลการเรียน (ฉบับปัจจุบัน) (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport Size จำนวน 2 รูป
  • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC ฯลฯ (ถ้ามี)

นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับ Thai Smile สามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ทางอีเมลล์ [email protected]

ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการคัดเลือกเฉพาะผู้มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติเหมาะสมตามกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามแผนก HR ได้ที่ +662 117 8774

NX

The NX Master!