The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับ Occupation Health and Safety Supervisor ขอ TOEIC 450+

งานการบิน มาใหม่ บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Occupation Health and Safety Supervisor ทำงานที่ดอนเมือง ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบ เสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน และกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำ ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจ วัด ประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 • เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ทบทวนการตรวจหาสาเหตุ รวมถึงผลวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • ทวนสอบสถิติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ  อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • กำกับ ดูแล การดำเนินการทางด้านสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ใต้บังคับบัญชา
งานการบิน มาใหม่ บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Occupation Health and Safety Supervisor ทำงานที่ดอนเมือง ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความรู้ด้านกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีผลคะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง

สวัสดิการ

 • ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 093-871-9854, 095 372 9827, 064-554-5401 

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!