The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInterestingOffice

AOTGA เปิดรับ Quality Assurance Supervisor ที่ภูเก็ต ขอ TOEIC 500+

บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Quality Assurance Supervisor (หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ) ที่ท่าอากาศภูเก็ต ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

Job Highlights
– Experience in Quality Assurance field
– Aviation industry
– Internal and External Audit

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำมาตรฐานในการตรวจสอบ, หัวข้อการตรวจสอบ, วิธีตรวจสอบ, เกณฑ์การยอมรับ  และแผนการสุ่มตรวจ กระบวนการทำงาน (Inspection)
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสนับสนุนข้อมูลการจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ ติดตาม การแก้ไขปัญหาที่พบร่วมกับสายการบินลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ดำเนินการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ออกเอกสารแจ้งปัญหา Non – Conforming Report ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อหาแนวทางป้องกัน
 • รับ Audit จากสายการบินลูกค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแก้ไขข้อบกพร่องที่ออกโดยลูกค้าตามกำหนดเวลา
 • ดูแล ควบคุม และจัดการด้านเอกสารให้เป็นระบบ อาทิ แบบฟอร์ม, คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
 • รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
 • รวบรวมข้อมูล สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทาง และแผนงานต่างๆ  ในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีสาขาด้านการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านส่วนงานประกันคุณภาพ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งใน 1 ปี
 • ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และระบบประกันคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน
 • มีคะแนน TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบรับรอง Internal Audit Certificate หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินภูเก็ตได้
Apply Now Flashing


NX

The NX Master!