The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInterestingOffice

BAFS เปิดรับ เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน / เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

บริษัท BAFS หรือ Bangkok Aviation Fuel Services เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน และ เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี  การเงิน บริหาร การจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Word และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีผลทดสอบ TOEIC TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสุขุมละเอียดรอบคอบและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ปฎิบัติงานที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ณ สนามบินดอนเมืองและสนามบิน สุวรรณภูมิหรือสถานที่อื่นซึ่งบริษัทให้บริการได้
Apply Now Flashing

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่

งานที่รับผิดชอบ

 • สรรหา คัดเลือกพนักงาน ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง สัมภาษณ์และบริหารจัดการงานบุคคลทั้งพนักงานเข้าและออก
 • จัดทำสัญญาจ้างงานของพนักงาน
 • สรุปสถิติการทำงานของพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย เพื่อรวบรวมคิดเงินเดือน – ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน
 • ประสานงานนัดและสัมภาษณ์งาน นัดเริ่มงาน จัดทำประวัติ และเอกสารของพนักงานเริ่มงานใหม่
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในเรื่องกฎระเบียบ วินัยของบริษัท และดูแลกฎระเบียบวินัยพนักงานพร้อมทั้งประสาน งานออกใบเตือนพนักงานกรณีทำผิดกฏระเบียบวินัยบริษัท ฯ
 • ทำแบบประเมินผลทดลองงาน พร้อมส่งให้หัวหน้างานและผู้บริหารอนุมัติ
 • จัดเตรียมชุดยูนิฟอร์ม ให้กับพนักงาน / งานต่ออายุสำหรับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
 • ติดต่อหน่วยงานราชการอาทิเช่น ประกันสังคม กรมสรรพากร กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือกรณีอื่นๆ
 • จัดเตรียมและดูแลเอกสารทั้งหมดของฝ่ายบุคคล ตามระบบบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศของบริษัทฯให้พนักงานทราบ
 • จัดทำเอกสารตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
 • งานจัดซื้อและธุรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
Apply Now Flashing

NX

The NX Master!