The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

Nok Air เปิดรับ Abroad Station Officer

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Abroad Station Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตรวจสอบและคัดแยกของประเภทเอกสาร รวมทั้งจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในเอกสารนั้นดำเนินงานต่อไป
 • บันทึกรายละเอียดการประชุมภายในของแผนก Abroad Station และติดตามงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอตามกำหนดเวลา รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากทุกหน่วยงานภายใต้ฝ่ายฯ เพื่อทำรายงานสรุปเสนอประกอบความคิดเห็น
 • บันทึกรายละเอียดเอกสารเข้า-และออก จากหน่วยงานสถานีต่างประเทศ
 • ตรวจสอบและคัดแยกของประเภทเอกสาร รวมทั้งจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในเอกสารนั้นดำเนินงานต่อไป
 • จัดทำแผน รวบรวม ตรวจสอบงบประมาณของฝ่ายฯ และงบประมาณของสถานีต่างประเทศ
 • กลั่นกรองและตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อ/จัดหา ในเอกสาร PR เพื่อควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ ก่อนนำเสนอ GSC อนุมัติ
 • ติดตามประสานงานการเคลียร์ค่าใช้จ่ายในเอกสาร Travel Order ของหน่วยงานภายใต้แผนก
 • ประสานงานกับสถานีต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุดและรวดเร็ว
 • เตรียมการและดำเนินการเปิดสถานีใหม่ตามแผนงานของบริษัท พร้อมทั้งประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต้น

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี  ด้านการจัดการเอกสาร งานธุรการ หรือปฏิบัติงานที่สถานี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ภาษาอังกฤษ / พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
 • มีความรู้ด้านการจัดการเอกสาร มีใจใฝ่บริการ ทำงานปราณีต รอบคอบ เก็บความลับและเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Offices ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now Flashing

NX

The NX Master!