Nok Air เปิดรับ Abroad Station Officer

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Abroad Station Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตรวจสอบและคัดแยกของประเภทเอกสาร รวมทั้งจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในเอกสารนั้นดำเนินงานต่อไป
 • บันทึกรายละเอียดการประชุมภายในของแผนก Abroad Station และติดตามงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอตามกำหนดเวลา รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากทุกหน่วยงานภายใต้ฝ่ายฯ เพื่อทำรายงานสรุปเสนอประกอบความคิดเห็น
 • บันทึกรายละเอียดเอกสารเข้า-และออก จากหน่วยงานสถานีต่างประเทศ
 • ตรวจสอบและคัดแยกของประเภทเอกสาร รวมทั้งจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในเอกสารนั้นดำเนินงานต่อไป
 • จัดทำแผน รวบรวม ตรวจสอบงบประมาณของฝ่ายฯ และงบประมาณของสถานีต่างประเทศ
 • กลั่นกรองและตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อ/จัดหา ในเอกสาร PR เพื่อควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ ก่อนนำเสนอ GSC อนุมัติ
 • ติดตามประสานงานการเคลียร์ค่าใช้จ่ายในเอกสาร Travel Order ของหน่วยงานภายใต้แผนก
 • ประสานงานกับสถานีต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุดและรวดเร็ว
 • เตรียมการและดำเนินการเปิดสถานีใหม่ตามแผนงานของบริษัท พร้อมทั้งประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต้น

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี  ด้านการจัดการเอกสาร งานธุรการ หรือปฏิบัติงานที่สถานี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ภาษาอังกฤษ / พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
 • มีความรู้ด้านการจัดการเอกสาร มีใจใฝ่บริการ ทำงานปราณีต รอบคอบ เก็บความลับและเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Offices ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now Flashing

NX

The NX Master!