Nok Air เปิดรับ Porter ที่ดอนเมือง

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Porter ทำงานที่ดอนเมือง

Apply Now Flashing
Job Highlights
– พนักงานขนถ่ายสัมภาระ
– งานบริการ
– ทำงานเป็นกะ

Job Description

 1. ดูแลและเข็น wheel chair ส่งผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ทั้งขาออกและขาเข้า
 2. ทำหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เช็คอินเมือถึงเวลาเปิดเคาน์เตอร์ คอยดูแลสัมภาระและติด TAG กระเป๋า
 3. ตรวจนับและนำส่งสินค้าของบริษัทขึ้นไปจัดเรียงเพื่อจำหน่ายในแต่ละเที่ยวบิน
 4. ดูแลสัมภาระของผู้โดยสารและจัดส่งไปตามเที่ยวบินต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาปิดเคาน์เตอร์
 5. ช่วย ID Check นำส่งอาวุธจากจุดตรวจค้นของการท่าฯ ไปส่งตามเที่ยวบินต่าง ๆ

Qualifications

 1. วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 4. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีสุขภาพแข็งแรง
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้

NX

The NX Master!