The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

Nok Air เปิดรับ Financial Analysis & Budget Controller

สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัคร Financial Analysis & Budget Controller

Job Highlights
– รวบรวมแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
– ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การใช้งบประมาณ
– มีประสบการณ์ใช้งานระบบ Navision
Swiss Energy Kids Multi Vitamins
โควิดระบาดอีกรอบ ต้องหาตัวช่วยปกป้องตัวเล็กจอมซนแล้ว คลิกสั่งซื้อมัลติวิตามินของ Swiss ที่รูปได้เลย!

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดวางระบบงบประมาณของบริษัท โดยรวบรวมแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจัดทำเป็นแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งดำเนินการ ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว และการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พร้อมจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว และการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณต่อผู้บริหาร, หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ จัดทำสรุป และประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายเดือนเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และเสนอสรุปงบประมาณรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมงบประมาณ และการลงทุน
 • วิเคราะห์ภาพรวมพฤติกรรมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และนำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงแผนงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และสอดคล้องกับสภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัท โดยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พนักงาน และผู้ถือหุ้น
 • วางแผนและควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปีและงบประมาณตามที่มีการปรับเปลียนตามแผนธุรกิจ ให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดให้มีระบบควบคุมงบประมาณ ก่อนการใช้จ่ายเพื่อให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
 • จัดให้มีรายงานการวิเคราะห์การใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานภายในบริษัทและเสนอแนวทางการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม
 • นำเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายงาน สรุปผลและวิเคราะห์การใช้งบประมาณของบริษัทเป็นรายงวด และรายปี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและการควบคุมงบประมาณ รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อให้ฝ่ายบริหารรับทราบและตัดสินใจในเชิงนโยบาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงาน เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • รวบรวมจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของงบประมาณและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบริหารของบริษัทตามลำดับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย หรือ หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 3 ปี ทางด้าน Budgeting)
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ภาษาอังกฤษ / พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
 • ภาวะผู้นำ / มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / ติดต่อประสานงานได้ / ละเอียดรอบคอบ / สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ NAVISION ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

For more information, please visit Nok Air

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!