The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

Apply Now Flashing

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
 • มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
 • ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 • สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา
 • Transcript
 • Resume
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

ขั้นตอนการรับและดูแลนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

 1. คัดใบสมัคร
 2. จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
 3. เรียกสัมภาษณ์
 4. แจ้งผลการสัมภาษณ์
 5. ปฐมนิเทศ
 6. ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงาน ดูแลนักศึกษา
 7. นัดพบนักศึกษากลางเทอมการฝึกงาน
 8. ร่วมกิจกรรม FAM Trip
 9. นําเสนอผลการฝึกงาน
 10. ประเมินหลังการฝึกงาน

หลักเกณฑ์การผ่านการฝึกงาน

 • นักศึกษาจะต้องฝึกงานให้ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมด และนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และสรุปเป็นผลผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกงาน
  • การประเมินผลอาจทําได้ 2 กรณี คือ
   (1. แบบประเมินของสถาบันต้นสังกัด (2. แบบประเมินของสายการบินนกแอร์
 • กรณีนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆ นักนักศึกษาจะต้องสงผลสรุปโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พิจารณาด้วย

ช่วงเวลาการรับสมัคร (ระบุวันเริ่มฝึก 1 หรือ 15 เดือนเท่านั้น)

วันเปิดรับสมัครช่วงเวลาการฝึกงานวันประกาศผล
01-31 ต.ค. 2565พ.ย.-มี.ค.ก่อนวันฝึกอย่างน้อย 15 วัน

หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

Ground Services ทุกสถานี (OC) ฝ่ายบริการลูกค้า แผนกบริการภาคพื้น

สนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของการปฏิบัติงานภาคพื้นและในส่วนของการ Check-in, Stamp-ID, Boarding Gate, Arrival ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร และให้เข้าใจการทำงานบริการอย่างน่าประทับใจรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา

People Department – Recruit Management (HM-R)​ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานด้านนักศึกษาฝึกงาน ประสานงานโครงการนักศึกษาฝึกงาน การสรรหาและคัดเลือกนักศึกษา การดูแลนักศึกษา Onboarding Program, จัดทําบัตรนักศึกษาฝึกงาน จัดเตรียมสวัสดิการสําหรับนักศึกษาฝึกงาน จัดทํารายการข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน การจัดทำประเมินผลการฝึกงาน และช่วยสนับสนุนงานการจัดทำ MOU, จัดเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกประสานงานการเยี่ยมชมงานของหน่วยงานต่างๆภายนอก และเป็นแอดมินเพจ  group Line, Facebook, Social Media ต่างๆในการประชาสัมพันธ์ของข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาฝึกงาน

People Department – Human Resource Management (HM) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์

สนับสนุนงานเอกสารภายใน ภายนอกองค์กร เช่นเอกสาร ประกันสังคม แรงงาน ธนาคารอื่นๆ ตรวจสอบเอกสาร ประวัติพนักงานเข้าใหม่ และแยกประเภทเอกสารต่างๆ เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เอกสารประกันสงคม ประกันชีวิต ช่วยบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานลงในระบบ ช่วยตรวจสอบ OT ค่ากะ และ นกขยัน ตรวจสอบเอกสารค่ารักษาพยาบาล นําส่งเช็คให้ธนาคาร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ

People Department – General Affairs (HA) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แผนกกิจการทั่วไป

ติดต่อประสานงานกับโรงแรม ตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบิน ที่พัก และสายการบินเพื่อสำรองที่นั่ง ขอราคา และขอข้อมูลเบื้องต้น ประสานงานกับผู้มีนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า และแสดงตนต่อกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดเตรียมเอกสาร พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า และการขอใบอนุญาตทำงาน เรียนรู้ระบบ Navitaire ซึ่งใช้จองตั๋วเครื่องบินให้กับพนักงาน ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบยืนยันการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทางและวีซ่าในเบื้องต้น

People Department-Human Resource Management – Employee Engagement (HM-R) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์

การสรรหาว่าจ้าง วิธีการคัดเลือกใบสมัคร การติดต่อประสานงานกับผู้สมัคร การตรวจสอบเอกสารใบสมัคร การบันทึกข้อมูลผู้สมัคร การบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ และช่วยเหลือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาว่าจ้าง, การคัดเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท, เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานด้านนักศึกษาฝึกงาน ประสานงานโครงการนักศึกษาฝึกงาน การสรรหาและคัดเลือกนักศึกษา การดูแลนักศึกษา Onboarding Program, จัดทําบัตรนักศึกษาฝึกงาน จัดเตรียมสวัสดิการสําหรับนักศึกษาฝึกงาน จัดทํารายการข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน การจัดทำประเมินผลการฝึกงาน และช่วยสนับสนุนงานการจัดทำ MOU, จัดเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกประสานงานการเยี่ยมชมงานของหน่วยงานต่างๆภายนอก และเป็นแอดมินเพจ  group Line, Facebook, Social Media ต่างๆในการประชาสัมพันธ์ของข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาฝึกงาน

Learning & Development (PM) ฝ่ายฝึกอบรม

สนับสนุนจัดฝึกอบรมภายใน ติดต่อประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรม เตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม อํานวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้าอบรม คํานวณสรุปรายงานผล แบบประเมินผล บันทึกประวัติการอบรมพนักงาน ประสานการอบรมภายนอก หาข้อมูล หลักสูตรต่างๆ

Onboard Experience (OJ) ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน

จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บันทึกข้อมูลและจัดระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ การประเมินผลการทำงาน และข้อติชมพนักงาน บันทึกและจัดเก็บเอกสารเข้า-ออกในสำนักงาน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำงาน ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับพนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Operation Control Center Quality Assurance (OG-GQ) แผนกงานประกันคุณภาพ ควบคุมการปฏิบัติการบิน

สนับสนุนงานด้านเอกสารในความรับผิดชอบของฝ่ายประกันคุณภาพงานควบคุมการปฏิบัติการบิน,สนับสนุนงานจัดหลักสูตรการฝึกอบรมของฝ่ายควบคุมการปฏิบัติการบิน

Operation Control Center (OG-GO)/ Flight Dispatcher (OG-GW) ฝ่ายศูนย์ควบคุมปฏิบัติการบิน แผนกอำนวยการบิน

ศึกษากฎระเบียบ CAAT และ ICAO ตามที่ได้ศึกษาจากสถาบันเทียบกับการปฏิบัติจริง ศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานที่ประจำหน้าที่, การตรวจสอบความถูกต้อง การบินพลเรือนระหว่างประเทศ

Corporate Quality Safety Security Environment and Support (PV) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงองค์กร

ช่วยสนับสนุนงานด้านควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงองค์กร เรียนรู้งานที่เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน {ประกาศ Bulletins, เข้าร่วมประชุมต่างๆของสายการบิน, ติดตามงานที่ต่างๆกับพี่เลี้ยง}

Technical Department (PT Office) ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน

สนับสนุนงานเอกสารและงานฝ่ายช่าง จัดเรียงและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน, การจัดซื้ออะไหล่ของอากาศยาน อัพเดตสถานะชำระเงินของการซ่อมบำรุง ช่วยจัดทำงบประมาณประจำปีและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท

Technical Department – Technical Economics (PT-TF) ฝ่ายการเงินการซ่อมบำรุง

สนับสนุนเอกสารด้านบัญชีและการเงิน มีการคำนวณและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นของงานซ่อมบำรุง เช่น จัดเตรียม ตรวจสอบ ออกเอกสาร และเสนอเอกสารอนุมัติ เป็นต้น

Technical Department-Engineering (PT-TE) ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน แผนกวิศวกรรมอากาศยาน

ทำความเข้าใจงานซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักการ/แนวทางการซ่อมบำรุง งานสนับสนุนทางด้านวิศวกรรม และศึกษาวิธีใช้งานเอกสารคู่มือซ่อมบำรุงแบบต่างๆ เช่น AMM, SRM, FIM ฯ ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรในระบบต่างๆ เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสถิติ การใช้งานอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น

Technical Department-Material Management (PT-TM) ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน แผนกการจัดการวัสดุ

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Maintenance Requisition, ออกใบ Maintenance Order นำส่งและตรวจเช็ควัสดุต่างๆที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Technical Department-Engineering Development (PT-TS) ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน แผนกวางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

ช่วยติดตาม หาข้อมูลสำหรับ support การวางแผนซ่อมบำรุงอากาศยาน ติดต่อประสานงานกับผู้เช่าเครื่องบิน ดูแลการเงินที่เกี่ยวข้อง

Technical Department-Technical Operations (PT-TL) ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน แผนกปฎิบัติการและซ่อมบำรุงอากาศยาน

ช่วยการตรวจสอบระบบการขนส่งทางอากาศและการบำรุงรักษาเครื่องบิน รวมถึงการออกเครื่องบิน และการสื่อสารกับลูกเรือในระหว่างปฏิบัติการ ศึกษาซ่อมบำรุงตามคู่มือ เช่น คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องบิน (AMM), แคตตาล็อกชิ้นส่วนอากาศยาน (AIPC) ของเครื่องบิน, คู่มือระบบ (SSM) และคู่มือการเดินสายไฟ (WDM)

Technical Department-Maintenance Quality Control (PT-TQ) ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน แผนกควบคุมคุณภาพการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สนับสนุนงานด้านเอกสาร/คู่มือ ของฝ่ายช่างฯ เช่น เอกสารการตรวจสอบคุณภาพ เอกสารการต่อทะเบียนอากาศยาน เอกสารสำคัญประจำอากาศยาน รวมถึงคู่มือปฏิบัติงาน (GMM,MPM,TTM และ RSQCM), สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดอบรมหลักสูตรของฝ่ายช่างฯ, สนับสนุนงานด้านรับประกันคุณภาพและนิรภัยการบินของฝ่ายช่างฯ

Operations Management (PO-OW) ฝ่ายบริหารจัดการปฏิบัติการบิน

 • Safety and Quality Control (WE) สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและคุณภาพภายใต้หน่วยงานปฏิบัติการทั้งหมดให้กับ PO ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Safety และ Quality
 • Economics Management (WA-F) ดูแล ประสานงานและตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้ถูกต้อง  ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ของหน่วยงาน WA-F

Crew planning and Movement (PO-OI) ฝ่ายวางแผนและจัดตารางการบิน

ช่วยจัดการแลกตารางของลูกเรือกับนักบิน ส่งเอกสารข้อมูลลูกเรือกับนักบินให้โรงแรม ช่วยจัดตารางเวลาให้ลูกเรือและนักบิน {ดูแลการแลกสเก็ทงานของนักบิน, ข้อมูลนักบินแต่ละเที่ยวบินระหว่างประเทศ, ส่งรายชื่อลูกเรือไปโรงแรม ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ}

CEO Office (PA) สำนักงานฝ่ายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดูแลเอกสารที่เป็นความลับขององค์กรทั้งหมดและงาน High level sensitivity ของสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานเอกสารทั่วไป จัดเตรียมเอกสาร เดินเอกสาร รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี {จัดระเบียบเอกสารเข้าระบบทั้งภายนอก-ภายในองค์กร, ประสานงานเพื่อจัดเตรียมให้ CEO}

Sales and Distribution (AA) ฝ่ายการขายและช่องทางการจัดจำหน่าย

สนับสนุนจัดทํารายงาน ต่างๆ สําหรับงานขายและการตลาด จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร สนับสนุนและทำการประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร ออกงานอีเว้นท์ของหน่วยงาน และสำรวจตลาดเพื่อนำมาจัดข้อมูลด้านการขาย

Accounting (EA) ฝ่ายบัญชี

ช่วยสนับสนุนงานด้านการจัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รับคำร้องและบันทึกข้อมูลการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี   จัดเก็บเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ จัดเก็บเอกสารทางบัญชีต่างๆ ให้เป็นระบบ

Marketing (BK) ฝ่ายการตลาด

หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์วางแผนกิจกรรมทางการตลาด ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือปรึกษาในโปรเจ็คงานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงานเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ สามารถออกแบบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดได้ {คิดอีเว้นท์ต่างๆ ประเมินค่าใช้จ่าย โฆษณา คิดแคปชั่นลง Social Media}

Finance Operation (EF/Operationฝ่ายการเงิน

จัดเก็บเอกสาร Pay in และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อจัดส่งข้อมูลและติดต่อกับธนาคาร Download Statement ของทุกธนาคารเพื่อจัดเก็บข้อมูลเงินเข้าบัญชีบริษัททุกรายการให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบเงินเข้าผ่าน POS ของทุกสถานี ถ่ายเอกสารใบกำกับภาษี โทรสอบถามข้อมูลการรับเช็คกับคู่ค้าของบริษัท จัดเตรียมเอกสารวางบิลกับคู่ค้า

Finance Analysis (EF/ Analysis) ฝ่ายการเงิน

ช่วยสนับสนุนการจัดทำงบการเงิน  ศึกษาFinancial Model เพื่อนำมาเขียนรายงานการวิคราะห์ทางการเงิน, สนับสนุนการจัดทำงบประมาณด้านการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับการวางแผนงานขององค์กรและให้ข้อเสนอแนะกับที่พี่เลี้ยง

Planning (BX-XA) ฝ่ายการวางแผน

ช่วยประสานงานกับพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการเดินรถ ช่วยดูแลและสนับสนุนการใช้งานระบบสำรองที่นั่ง และระบบภายในอื่น ๆของนกแอร์ การใช้ระบบ CRM และเรียนรู้วิธีการสื่อสาร ประสานงานระหว่างแผนกอื่น ๆ {ทำ Report ยอดการซื้อของ Nokair , Set up เส้นทาง , คอยเช็ค Booking ต่างๆ}

Accounting Department-Group Financial Reporting (EA/GL) ฝ่ายบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท รวมถึงรายงานการเงินต่างๆให้เป็นไปตามหลักการบัญชี ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท {นำงบการเงินของนกแอร์มาวิเคราะห์, ติดตามข่าวสารการซื้อค่าเงินสกุล US ว่าได้กำไรหรือไม่

Digital Sales-Website (AD-LE/Web) ฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดจำหน่าย

ช่วยจัดทำหน้า web content ของ Nok Air สืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงาน จัดหารูปต่างๆ เพื่อนําไปเป็นแรงบันดาลใจในการทําโบชัวร์เพื่อโปรโหมดด้านการตลาดทางออนไลน์ สืบค้นข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อนํามาปรับปรุงนําเสนอ การออกแบบและ พัฒนาเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ nokair.com

Digital Sales-Digital Strategy Promotion (LE/Online mkt) ฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดจำหน่าย

จัดทำกราฟิกดีไซน์ วาง Keyword Plan สำหรับ Ad-work นำเสนอจุดขายเพื่อใช้ในการโฆษณา จัดทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ของโฆษณา

Digital Sales-Mobile Commerce (AD-LM) ฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดจำหน่าย

หาข้อมูลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของ Mobile Commerce และ Trends ต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วางแผน และประเมินฟังก์ชั่นใหม่ๆ ให้ความช่วยเหลือพี่ๆในทีม สามารถใช้โปรแกรม HTML, PHP, Dream Weaver, X code, Android Studio, Sketch, Adobe Experience Design, JavaScript ได้

Digital Sales-Website (AD-LR) ฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดจำหน่าย

เรียนรู้วิธีการดูแลเว็บไซด์ระดับ Enterprise จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอัพเดทเว็บไซด์ ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จำนวนและเครื่องมือในการใช้เว็บไซด์ นำเสนอวิธีการปรับปรุงเว็บไซด์ จัดทำรายงานเพื่อแสดงผลการทำงาน

People Department – Procurement and Admin (HJ) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แผนกจัดซื้อและธุรการ

 • แผนกธุรการ
  คัดแยก co-mail และจดหมายต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารเข้า-ออก จากเจ้าหน้าที่นำส่ง คัดแยกเอกสารแฟกซ์และนำส่งตามฝ่ายงานต่าง ๆ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาประชุม ติดต่อประสานงานระหว่างอาคารและบริษัทสายการบินนกแอร์ ในกรณีที่มีการแจ้งซ่อมหรือบัตรจอดรถ
 • แผนกจัดซื้อ
  การดำเนินการจัดหาผู้ขาย สินค้าและบริการตามที่มีหน่วยงานร้องขอ , การดำเนินการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายสินค้าและบริการ รวมถึงสรุปเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ , การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอให้จัดซื้อจัดจ้าง

Special Project ang Legal Office (PC) ฝ่ายองค์การพิเศษองค์การและกฎหมาย

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เช่น กรมการกงสุล, กรมสรรพากร เป็นต้น จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารพร้อมทำหนังสือมอบอำนาจ ตลอดจนเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการของบริษัท การจดทะเบียนเปลี่ยนสำนักงานสาขา เป็นต้น เรียนรู้การเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย

Revenue Management Department (AC) ฝ่ายการบริหารจัดการรายได้

ศึกษาและทำความข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้าน Pricing, Revenue Management เช่น

ตัวย่อของแต่ละเส้นทางบิน และ Fare class วิเคราะห์ราคาและโปรโมชั่นของคู่แข่ง รวมถึงอัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างทันท่วงที ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆของคู่แข่ง เช่น การเพิ่ม/ลด เที่ยวบิน รวมถึงข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่อาจจะเป็นปัจจัยกระทบต่อตลาดสายการบินได้

ที่มา: Nok Air


NX

The NX Master!