ฝึกงานกับ Nok Air

รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
 • มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
 • ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 • สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา
 • Transcript
 • Resume
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

ขั้นตอนการรับและดูแลนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

 1. คัดใบสมัคร
 2. จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
 3. เรียกสัมภาษณ์
 4. แจ้งผลการสัมภาษณ์
 5. ปฐมนิเทศ
 6. ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงาน ดูแลนักศึกษา
 7. นัดพบนักศึกษากลางเทอมการฝึกงาน
 8. ร่วมกิจกรรม FAM Trip
 9. นําเสนอผลการฝึกงาน
 10. ประเมินหลังการฝึกงาน

หลักเกณฑ์การผ่านการฝึกงาน

 • นักศึกษาจะต้องฝึกงานให้ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมด และนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และสรุปเป็นผลผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกงาน
  • การประเมินผลอาจทําได้ 2 กรณี คือ
   (1. แบบประเมินของสถาบันต้นสังกัด (2. แบบประเมินของสายการบินนกแอร์
 • กรณีนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆ นักนักศึกษาจะต้องสงผลสรุปโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พิจารณาด้วย

ช่วงเวลาการรับสมัคร (ระบุวันเริ่มฝึก 1 หรือ 15 เดือนเท่านั้น)

วันเปิดรับสมัคร

ส่งใบสมัครอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเริ่มฝึกงาน

วันประกาศผล

ก่อนวันเริ่มฝึกอย่างน้อย 30 วัน

ช่วงเวลาฝึก

Jan-Apr / May-Aug / Aug-Nov / Nov-Mar

หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

Nok Fan Club สนับสนุนการทําใบสมัครสมาชิกนกแฟนคลับ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการสะสมคะแนนของสมาชิกนกแฟนคลับ อัพเดทจํานวนสมาชิกใหม่ที่สมัครผ่านสถานีต่างๆ ดําเนินการส่งของชำรวย บัตรเชิญให้สมาชิกวีไอพีแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการสมัครทับซ้อนกัน ลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกใหม่ที่ร่วมสมัครผ่านกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก

Sales สนับสนุนจัดทํารายงาน ต่างๆ สําหรับงานขายและ การตลาด จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร สนับสนุนและทําการประสานงานทั้ง ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ออกงานอีเว้นท์ของหน่วยงาน และสํารวจตลาดเพื่อนํามาจัดข้อมูลด้านการขาย

Learning and Development สนับสนุนจัดฝึกอบรมภายใน ติดต่อประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรม เตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์ เอกสาร ประกอบการอบรม อํานวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้าอบรม คํานวณสรุปรายงานผล แบบประเมินผล บันทึกประวัติการอบรมพนักงาน ประสานการอบรมภายนอก หาข้อมูล หลักสูตรต่างๆ

HR Project Management งานด้านนักศึกษาฝึกงาน ประสานงานโครงการนักศึกษาฝึกงาน จัดทําบัตรนักศึกษาฝึกงาน จัดเตรียมสวัสดิการสําหรับนักศึกษาฝึกงาน จัดทํารายการข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ช่วยสนับสนุนงานการจัดทำ MOU, กิจกรรม Come &Click Your Career, การพัฒนาบุคลากร

Human Resource Management สนับสนุนงานเอกสารภายใน ภายนอกองค์กร เช่นเอกสาร ประกันสังคม แรงงาน ธนาคารอื่นๆ ตรวจสอบเอกสาร ประวัติพนักงานเข้าใหม่ และแยกประเภทเอกสารต่างๆ เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เอกสารประกันสงคม ประกันชีวิต ช่วยบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานลงในระบบ ช่วยตรวจสอบ OT ค่ากะ และ นกขยัน ตรวจสอบเอกสารค่ารักษาพยาบาล นําส่งเช็คให้ธนาคาร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ

Scheduling & Movement ช่วยสนับสนุนงานสารบัญ โต้ตอบหนังสือในรูปแบบต่างๆ บันทึกข้อความ จดหมาย แบบฟอร์มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสารบัญทั่วไป งานด้านการประชุม จดบันทึกการประชุม ส่งหนังสือเชิญ
เตรียมเอกสาร เตรียมสถานที่ประชุม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องงานด้านการวางแผนการใช้เครื่องบิน กําหนดเวลาเข้าออกความถี่ของบริการ การขออนุญาตทําการบิน

Customer Service (Ground Attendant) สนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของการปฏิบัติงานภาคพื้นและในส่วนของการ Check-in, Stamp-ID, Boarding Gate, Arrival ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร และให้เข้าใจการทํางานบริการอย่างน่าประทับใจรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา

Digital Commerce ช่วยจัดทําหน้า web content ของ Nok Air สืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงาน จัดหารูปต่างๆ เพื่อนําไปเป็นแรงบันดาลใจในการทําโบชัวร์เพื่อโปรโหมดด้านการตลาดทางออนไลน์ สืบค้นข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อนํามาปรับปรุงนําเสนอ การออกแบบและ พัฒนาเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ nokair.com

Accounting ช่วยสนับสนุนงานด้านการจัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รับคำร้อง และบันทึกข้อมูลการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ จัดเก็บเอกสารทางบัญชีต่างๆ ให้เป็นระบบ

Financial Risk Management วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ตรวจเช็คข้อมูลเกี่ยวกับอายุสัญญาของเครื่องบินแต่ละประเภทและเครื่องบินที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก BOI ตรวจสอบข้อมูล ตัวเลขต่างๆ เพื่อนําเสนอข้อมูลต่อ กลต. จัดเอกสาร วาระการประชุมคณะกรรมการบอร์ด

Planning สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผนดําเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และนําเสนอข้อมูลถึงศึกษาความเป็นได้ในการนําเครื่องมือมาพัฒนาแผนปรับปรุงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Technical Operations ช่วยการตรวจสอบระบบการขนส่งทางอากาศและการบำรุงรักษาเครื่องบิน รวมถึงการออกเครื่องบิน และการสื่อสารกับลูกเรือในระหว่างปฏิบัติการ ศึกษาซ่อมบำรุงตามคู่มือ เช่น คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องบิน (AMM), แคตตาล็อกชิ้นส่วนอากาศยาน (AIPC) ของเครื่องบิน, คู่มือระบบ (SSM) และคู่มือการเดินสายไฟ (WDM)

Technical Department สนับสนุนงานเอกสารและงานฝ่ายช่าง จัดเรียงและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
อากาศยาน , การจัดซื้ออะไหล่ของอากาศยาน อัพเดตสเตตัสการจ่ายเงินของการซ่อมบำรุง ช่วยจัดทำงบประมาณประจำปีและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท

Technical Engineering ทำความเข้าใจงานซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักการ/แนวทางการซ่อมบำรุง งานสนับสนุนทางด้านวิศวกรรม และศึกษาวิธีใช้งานเอกสารคู่มือซ่อมบำรุงแบบต่างๆ เช่น AMM, SRM, FIM ฯ ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรในระบบต่างๆ เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสถิติ การใช้งานอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น

อ้างอิง: Nokair


พิเศษ! สมัครเรียนพร้อมกัน 2 เวิร์คช็อป (Aircraft Load Control + Crew Resource Management)
ในราคาสุดพิเศษ เพียง 1,599 บาทเท่านั้น!

อ่านรายละเอียด COMBO COURSE ได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเวิร์คช็อป Crew Resource Management
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเวิร์คช็อป Aircraft Load Control

Facebook Comments Box

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!