Site icon THE NX CHAPTER

ยังไม่มีงาน? สอบทุนรัฐบาลก่อนดีไหม? 4-28 ธันวาคม 63

ยังไม่มีงาน? สอบทุนรัฐบาลก่อนดีไหม? 4-28 ธันวาคม 63

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2563

ทุนบุคคลทั่วไปรับดับปริญญา – 247 ทุน

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) – 61 ทุน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ทุนบุคคลทั่วไป

ทุน UIS

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในประกาศรับสมัครสอบ

หลักสูตรการสอบ

  1. สอบข้อเขียน: วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
  2. ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:
www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th

Exit mobile version