ประกาศข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น โดย CAAT

ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อแนะนําในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่พบผู้ป่วย ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าทางการจีนยังไม่ทราบสาเหตุการก่อโรค และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โรคดังกล่าวไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะติโน ไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบทั่วไป เพื่อดําเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงขอให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศของประเทศไทยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮัน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more