The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ตชด.

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ตชด. เปิดสอบ 118 อัตรา!

รายละเอียดดังนี้ สํานักงานตํารจจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คุณสมบัติ 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

Read More