ตชด. เปิดสอบ 118 อัตรา!

รายละเอียดดังนี้ สํานักงานตํารจจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คุณสมบัติ 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

Read more