ฝึกงานกับ Nok Air

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1

Read more

Nokair รับสมัคร Warehouse Control ปิดรับสมัคร 22 พ.ย. นี้

ฝ่าย Technical Department เปิดรับสมัครตำแหน่ง Warehouse Control จำนวน 8 อัตรา ลักษณะงาน ตรวจสอบเช็ค stock ทุกวัน และ update โดยใช้โปรแกรม ENVISION ประสานงานกับทีม Planner และแผนกจัดซื้อเพื่อควบคุม

Read more