ด่วน! Bangkok Airways เปิดรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ตราด)

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ประจำสนามบินตราด รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ ชาย อายุ 25-35 ปี สูง 167 ซม. ขึ้นไป ค่า BMI 20-27 ไม่มีประวัติอาชญากรรม

Read more

Bangkok Airways เปิดรับ Officer-Airport Operations สนามบินสุโขทัย TOEIC 550

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนหลุมจอด รวมถึงควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง ในการให้บริการหลุมจอด เพื่อให้การปฏิบัติการในเvตพื้นที่การบินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย จัดท่า slots เวลาการบินเบ้าและออกของอากาศยาน โดยคํานึงถึงความเพียงพอด้านสิ่งอํานวยความสะดวกทองสนามบินในการรองรับอากาศยานเพื่อให้สามารถทําการนิน ขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย รวบรวม ตรวจสอบเอกสารพิธีการบิน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของสนามบิน ดําเนินการจัดทําและประสานงานกันทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าน Aeronautical Information Service (AIS) และอัพเดทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดูแลและตรวจสอบการขับขี่และใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน

Read more