The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ประทวน

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ตชด. เปิดสอบ 118 อัตรา!

รายละเอียดดังนี้ สํานักงานตํารจจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คุณสมบัติ 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

Read More
Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

รับอย่างเยอะ 915 อัตรา! ตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร

เปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม และ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร และสอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 465

Read More
Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบคัดเลือก 465 อัตรา!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 คัดเลือกบุคคลภายนอกสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ ดังนี้1. รอง สว. ประมวลผล 100 อัตรา 2. รอง สว. บริการการศึกษา 5 อัตรา 3.

Read More