“Cloud Seeding” เทคโนโลยีใช้โดรน “ช็อกเมฆ” สร้างฝน!

UAE หรือ United Arab Emirates ใช้เทคโนโลยีสุดเจ๋ง “Cloud Seeding” ด้วยการใช้โดรนบินขึ้นฟ้า ปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปยังก้อนเมฆเพื่อสร้างฝน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดกว่า 50 องศาเซลเซียส ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ได้สร้างฝนเทียมด้วยการส่งโดรนขึ้นไปเพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ โดย UAE เป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มฝน

Read more