การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครบุคคล เปิดรับสมัคร 23 ก.ย. – 25 ต.ค. นี้

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเดียวเท่านั้นโดยจะต้องกรอกรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามประกาศรับสมัครจริงทุกประการในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ทั้งนี้การท่าอากาศยาน อู่ตะเภาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อ่านรายละเอียดที่นี่ อ้างอิง https://utapao.thaijobjob.com/

Read more
error: Content is now protected!