กว่า 200 ชีวิต กับอีก 44 ล้านที่สายการบิน NewGen Airways ต้องจ่าย!

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า พนักงานสายการบิน NewGen ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง สามารถยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สถานประกอบกิจการของลูกจ้างตั้งอยู่ หรือยื่นคำร้องที่กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง และกรณีที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน ก็สามารถใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อบรรเทาในเบื้องต้นได้ สายการบิน NewGen ได้ทำการหยุดบินแต่ไม่ได้ปิดกิจการ และยังคงค้างจ่ายค่าจ้างพนักงาน นายสุทธิได้สั่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าพนักงานได้ทยอยมายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ

Read more

ธอส. รับสมัครพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ เปิดรับสมัคร 3-12 ตุลาคมนี้

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

Read more