การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดรับพนักงาน 93 อัตรา 2-16 ส.ค. นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน รวมทั้งสิ้น 93 อัตรา วุฒิ ป.6 ตำแหน่งดังต่อไปนี้ พนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับเรือ ผู้ชำนาญงาน คุณสมบัติ วุฒิป.6 หรือเทียบเท่า อายุ ที่อยู่ ตามเกณฑ์ที่ กฟผ.

Read more

กว่า 200 ชีวิต กับอีก 44 ล้านที่สายการบิน NewGen Airways ต้องจ่าย!

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า พนักงานสายการบิน NewGen ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง สามารถยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สถานประกอบกิจการของลูกจ้างตั้งอยู่ หรือยื่นคำร้องที่กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง และกรณีที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน ก็สามารถใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อบรรเทาในเบื้องต้นได้ สายการบิน NewGen ได้ทำการหยุดบินแต่ไม่ได้ปิดกิจการ และยังคงค้างจ่ายค่าจ้างพนักงาน นายสุทธิได้สั่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าพนักงานได้ทยอยมายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ

Read more

ธอส. รับสมัครพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ เปิดรับสมัคร 3-12 ตุลาคมนี้

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

Read more
error: Content is now protected!