มิตรผลกรุ๊ป เปิดรับสมัครผู้ควบคุม UAV/Drone

Responsibility จัดทำแผนการบินถ่ายภาพพื้นที่การเกษตร ควบคุมการบินถ่ายภาพ เพื่อใช้ สำรวจพื้นที่การเกษตร ติดตามและประเมินผลโดยใช้ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เก็บภาพ ประยุกต์ใช้ UAV ร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการการบินอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลการบินถ่ายภาพพื้นที่การเกษตร เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล ประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลภาพ NDVI และอื่นๆ ได้ พัฒนา Application ที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลผลิต Qualifications – ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Read more