Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2565

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ internship@lionairthai.com นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล internship@lionairthai.com

Read more

Thai Lion Air เปิดรับสมัคร Cargo Officer ยินดีรับเด็กจบใหม่

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cargo Officer (Administrative & Finance) Qualifications Age not less than 24 years Bachelor’s degree in

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ Sales Officer และ Senior Sales Officer

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Sales Officer และ Senior Sales Officer รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew

Read more
error: Content is now protected!