Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2565

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ internship@lionairthai.com นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล internship@lionairthai.com

Read more
error: Content is now protected!