The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

2563

Internship

ฝึกงานกับ “ไทย แอร์เอเชีย” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.thaiairasiacareer.com คุณสมบัติ สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4  ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป เกรดเฉลีย

Read More
Internship

ฝึกงานกับ “ไทย ไลอ้อนแอร์” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามทีสถาบันฯกําหนด) ถึงผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด

Read More
Internship

ฝึกงานกับ “นกแอร์” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร – นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา– มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง– ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น– สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร – จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา– Transcript– Resume– สำเนาบัตรประชาชน– สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)– รูปถ่าย 1

Read More
Internship

ฝึกงานกับ “การบินไทย” ปี 2563

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันหมดเขตยื่นเอกสารขอฝึกงาน 31 มกราคม 2563 31 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 30 มิถุนายน 2563 30 กันยายน 2563 วันเริ่มการฝึกงาน

Read More