Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2565

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ internship@lionairthai.com นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล internship@lionairthai.com

Read more

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2565

วันหยุดราชการ และ วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2565 มีวันไหนบ้าง ตามตาราง ดังนี้ เสาร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ จันทร์ 3 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ พุธ 16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

Read more
error: Content is now protected!