The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Airport Security Officer

AviationCareers

Bangkok Airways รับสมัคร Officer-Airport Security สุโขทัย

สังกัดฝ่าย Airport ทำงานที่สนามบินสุโขทัย ส่ง Resume ไปสมัครได้ที่อีเมล์ [email protected] รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีด้านสาขาการบิน (Aviation) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ speaking, writing,

Read More
AviationCareers

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Security Officer ประจำสนามบินสมุย

รายละเอียดดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ – รับผิดชอบดูแลด้านงานบัตรรักษาความปลอดภัยสนามบินให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรการความปลอดภัยของสนามบิน– ควบคุมการบังคับใช้บัตรให้เป็นไปตามระเบียบของสนามบิน– ตรวจสอบระบบงานบัตรและประวัติบุคคลให้มีความเป็นปัจจุบันเสมอ– ทบทวนระเบียบการออกบัตรเข้าพื้นที่ทั้งบุคคลและพาหนะ– จัดทำและนำเสนอร่างระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับนโยบาย– ติดตามประกาศกรมรวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย แล้วนำมารายงานต่อผู้บังับบัญชาทราบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบานและมาตรการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน– ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์อันอาจเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยสนามบิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ– เป็นผู้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและแก้ไขคู่มือการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและเป็นไปตามข้อกำหนดของICAO,CAAT– ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เพื่อขอนัดประชุมหรือเพื่อแจ้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยสนามบินให้หน่วยงานต่างๆทราบ– เป็นผู้ประสานงานการจัดเตรียมการฝึกอบรมและการAuditของแผนกความมั่นคงสนามบินสมุย– เป็นผู้จัดทำรายงานการฝึกอบรมและการAuditของแผนกความมั่นคงสนามบินสมุย สนใจสมัคร

Read More