Pilots [VS] Automation

ทำไมเราใช้ระบบอัตโนมัติในห้องนักบิน?
– ช่วยลดภาระของนักบินระหว่างช่วงการบินที่สำคัญ (Takeoff และ Approach)
– ช่วยให้นักบินบินได้อย่างแม่นยำมากขึ้นใน Controlled Airspace
– ทำให้ผู้โดยสารนั่งได้สบายมากขึ้นระหว่างการเดินทาง
– ทำให้ห้องนักบินดูไม่อึดอัด จากปุ่มและ Switch ที่น้อยลง ฯลฯ

Read more