Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cargo Sales Manager ฝ่าย Cargo & Charter

รายละเอียดดังนี้ หน้าที่รับผิดชอบ วางแผนและวิเคราะห์การขาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดูแลการขายการขนส่งสินค้าให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคุมการจัดทำรายงานข้อมูลยอดขาย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ดำเนินการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ตัวแทนขายมีความเข้าใจและดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรรหาและแต่งตั้งตัวแทนขายที่มีศักยภาพ มีเสถียรภาพทางการเงิน มีความสามารถ มีความเข้าใจในการทำการขาย และมีความสอดคล้องกับกิจกรรมของบริษัท ดำเนินการด้านเอกสารเพื่อให้การแต่งตั้งตัวแทนขายแล้วเสร็จ และเป็นไปตามขั้นตอนของฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลและควบคุมการขายของตัวแทนให้เป็นไปตามเป้ารายได้ของแต่ละเส้นทางที่กำหนดไว้ รวมถึงดำเนินการ หรือให้แนวทางในการปรับปรุงแนวทางการขาย เมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ พิจารณาจำนวนวงเงินค้ำประกันของตัวแทนขาย เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและยอดขายที่เกิดขึ้นจริง

Read more