The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Flightpermit

AviationContent

กพท. เตรียมใช้งานระบบ Flight Permit Online System (FPOS) เพื่อขออนุญาตทำการบิน เริ่ม 30 สิงหาคมนี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดทำระบบ Flight Permit Online System (FPOS) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุญาตการบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตกลงทำสัญญาจ้าง บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยระบบ Flight Permit

Read More