Nok Air ดอนเมือง เปิดรับ Operation Center Officer ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต Flight Dispatcher ยินดีรับเด็กจบใหม่

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบินนกแอร์ Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Operation Center Officer ทำงานที่ดอนเมือง Job Highlights – งานวางแผนการใช้เครื่องบิน – ทำงานเป็นกะ – ไม่จำเป็นต้องมี License หน้าที่รับผิดชอบ

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air 2023

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

Nok Air เปิดรับ Nok Social

สายโซเชียลก็มา ดูแล Platform Social ต่างๆ งานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานดูแล Platform Social Media ของสายการบิน ตำแหน่ง Nok Social Job Highlights –

Read more

Nok Air เปิดรับ Porter ที่ดอนเมือง

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Porter ทำงานที่ดอนเมือง Job Highlights – พนักงานขนถ่ายสัมภาระ – งานบริการ – ทำงานเป็นกะ Job Description ดูแลและเข็น wheel

Read more

Nok Air รับสมัคร Ground Attendant ที่ดอนเมือง

สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัคร Ground Attendant – พนักงานต้อนรับภาคพื้น ที่สนามบินดอนเมือง Job Highlights – Can-do attitude – Customer Services – Good personality

Read more

NokAir รับสมัคร Material Logistics and Warehouse (Aircraft Parts)

สายการบินนกแอร์ NokAir เปิดรับสมัครตำแหน่ง Material Logistics and Warehouse (Aircraft Parts) Job Highlights – Aircraft Part Logistics & Warehouse – Familiar with

Read more

Nok Air เปิดรับ Abroad Station Officer

สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัคร Abroad Station Officer Job Highlights – งานเอกสาร – งานธุรการ – จัดทำแผน รวบรวม ตรวจสอบงบประมาณ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบและคัดแยกของประเภทเอกสาร รวมทั้งจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ

Read more