The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenance

การบินไทย รับสมัคร Aircraft Material Administrator ขอ TOEIC 550+ ที่สุวรรณภูมิ

การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Material Administrator 2 งานบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน 1 อัตรา ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ สมัครได้ถึง 28 มิถุนายน

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารและออกใบสั่งซ่อมให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • ปรับปรุงข้อมูล และติดตามสถานะการส่งซ่อมให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • จัดเก็บ บันทึกข้อมูล และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ส่งซ่อม เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามใบส่งซ่อมคงค้าง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20-30 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีความรู้ด้าน IT เทคโนโลยีดิจิทัล และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office Program, MS Power BI ทำรายงานส่งซ่อมได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • มีทักษะการใช้เหตุผล เจรจาต่อรอง ปรับตัว จัดลำดับความสำคัญได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการหาแนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานหน่วยงานข้างเคียงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนงานซ่อม
 • มีทักษะทางด้าน Non-Technical Skills ดีเยี่ยม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ สุวรรณภูมิ และไปประชุมนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • สามารถใช้ MS Power BI, SAP SIAM และมีประสบการณ์ในงานด้านงานจัดซื้อ

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน

For more information, please visit Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!