The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครหัวหน้าฝ่ายเทคนิค (หัวหน้าช่าง) ประจำโรงเรียนการบิน จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนการบิน Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครตำแหน่ง “หัวหน้าฝ่ายเทคนิค” (หัวหน้าช่าง) ประจำที่โรงเรียนการบิน จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดดังต่อไปนี้

เครื่องบินที่ใช้: C172, Tecnam P2002JF, P2010 และ P2006T
เงินเดือน: ตามตกลง
รายละเอียดการทำงาน
1. ดูแลและควบคุมการทํางานของทีมช่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และแผนงาน ที่กําหนดไว้
2. วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน
3. วางแผนการซ่อมบํารุง
4. รับผิดชอบคุณภาพการทํางานของช่าง และประสิทธิภาพการทํางาน
5. ติดตามคู่มือเอกสารประกอบการซ่อมบำรุง คำสั่ง คำแนะนำทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับอากาศยานในความรับผิดชอบของคนให้ทันสมัย
6. ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
7. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
8. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทํางานทั้งภายใน และ ภายนอก
9. รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
10. จัดทําสรุปรายงานประจําวัน ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
11. ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
12.ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
3. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบํารุงอากาศยาน อย่างน้อย 8 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบํารุงอากาศยาน จากโรงเรียนการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (AMEL)
6. สามารถทํางานเป็นกะได้
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
9. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
10. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางาน รักความก้าวหน้า
11. มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสํานึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
12. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจําดี ช่างสังเกต
13. มีความรู้ด้านงานเอกสารเทคนิคสามารถใช้ประกอบการซ่อมบํารุงได้
14. มีความรู้ ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านอากาศยานของประเทศไทย
15. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติเดินอากาศ

ท่านใดสนใจ สามารถส่งเอกสารได้ที่อีเมล [email protected]

** หากมีประสบการณ์การทำเครื่องเล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ **

NX

The NX Master!