Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครหัวหน้าฝ่ายเทคนิค (หัวหน้าช่าง) ประจำโรงเรียนการบิน จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนการบิน Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครตำแหน่ง “หัวหน้าฝ่ายเทคนิค” (หัวหน้าช่าง) ประจำที่โรงเรียนการบิน จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดดังต่อไปนี้

เครื่องบินที่ใช้: C172, Tecnam P2002JF, P2010 และ P2006T
เงินเดือน: ตามตกลง
รายละเอียดการทำงาน
1. ดูแลและควบคุมการทํางานของทีมช่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และแผนงาน ที่กําหนดไว้
2. วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน
3. วางแผนการซ่อมบํารุง
4. รับผิดชอบคุณภาพการทํางานของช่าง และประสิทธิภาพการทํางาน
5. ติดตามคู่มือเอกสารประกอบการซ่อมบำรุง คำสั่ง คำแนะนำทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับอากาศยานในความรับผิดชอบของคนให้ทันสมัย
6. ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
7. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
8. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทํางานทั้งภายใน และ ภายนอก
9. รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
10. จัดทําสรุปรายงานประจําวัน ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
11. ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
12.ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
3. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบํารุงอากาศยาน อย่างน้อย 8 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบํารุงอากาศยาน จากโรงเรียนการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (AMEL)
6. สามารถทํางานเป็นกะได้
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
9. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
10. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางาน รักความก้าวหน้า
11. มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสํานึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
12. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจําดี ช่างสังเกต
13. มีความรู้ด้านงานเอกสารเทคนิคสามารถใช้ประกอบการซ่อมบํารุงได้
14. มีความรู้ ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านอากาศยานของประเทศไทย
15. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติเดินอากาศ

ท่านใดสนใจ สามารถส่งเอกสารได้ที่อีเมล [email protected]

** หากมีประสบการณ์การทำเครื่องเล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ **

NX

The NX Master!