เปิดอีกครั้งเพื่อคนรักสิงคโปร์! ไป Singapore กับ Thai Lion Air เริ่มบิน 30 ตุลาคมนี้!

สายการบิน Thai Lion Air กลับมาเปิดเส้นทางบินสู่ Singapore อีกครั้ง เอาใจนักเดินทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เปิดเส้นทางบินตรงจากดอนเมืองสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สิงคโปร์ ซึ่งจะเริ่มทำการบินในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นี้ ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทต่อเที่ยวบิน ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ Flight Approval and Publication Officer ทำงานที่ ดอนเมือง ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Flight Approval and Publication Officer ทำงานที่ดอนเมือง ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป Qualifications Male/ Female, Age over

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ Marketing Supervisor ขอ TOEIC 600+

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Supervisor ขอ TOEIC 600+ Qualifications Male or Female Bachelor’s degree in Business administration (Marketing

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2565

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ [email protected] นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล [email protected]

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ In-flight Service Officer (Cashier / Admin & Purchasing)

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัคร In-flight Service Officer (Cashier / Admin & Purchasing) รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ Cashier Qualification Female, 23-30 years old,

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ Crew Scheduling Manager

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัคร Crew Scheduling Manager รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ Qualification Male or Female. Age at least 30 years. Bachelor’s degree

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ Software Developer Officer (PHP)

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Software Developer Officer (PHP Developer) คุณสมบัติดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight

Read more