ธอส. รับสมัครพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ เปิดรับสมัคร 3-12 ตุลาคมนี้

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

Read more

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ รับสมัคร 3-31 ตุลาคม

รายละเอียดดังนี้ เงินเดือน – 13,800 บาท จำนวนที่ต้องการ – 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ เคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีปฏิบัติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม หรือด้านเทคโนโลยีเทคนิคเครื่องยนต์ วิชาเครื่องกล

Read more

ตชด. เปิดสอบ 118 อัตรา!

รายละเอียดดังนี้ สํานักงานตํารจจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คุณสมบัติ 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

Read more

รับอย่างเยอะ 915 อัตรา! ตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร

เปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม และ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร และสอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 465

Read more

“มัดรวม” The Series รวมงานดีๆที่ยังเปิดรับสมัคร ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม

รายละเอียดงาน คลิกที่งานที่สนใจได้เลยนะครับ มาเริ่มกันเลย 1. Bangkok Flight Service – Passenger Services, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง 2. DrukAir – Sales & Marketing 3. Thai Vietjet

Read more

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ 23 อัตรา

คุณสมบัติ – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา – ไม่ต้องผ่านภาค ก. ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. นักการข่าวภาษาจีน 4 อัตรา2. นักการข่าวภาษารัสเซีย 2 อัตรา3. นักการข่าวภาษาอาหรับ 4 อัตรา4. นักการข่าวภาษากัมพูชา

Read more

กรมสรรพากร เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 104 อัตรา!

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัครตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 2562 ตำแหน่งที่เปิดสอบ มีดังนี้ 1. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ด้านคอมพิวเตอร์) เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 10 อัตรา2. พนักงานภาษีสรรพากร

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการฑูตปฏิบัติการ ดังนี้ นักการฑูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา อัตราเงินเดือน ป. ตรี 15,000-16,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนดป.โท 17,500-19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

Read more

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา วุฒิปวส. ป.ตรี ทุกสาขา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กว่า 39 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกาศจากกรมท่าอากาศยาน รายละเอียดและคุณสมบัติตำแหน่งต่างๆ ที่มา กรมท่าอากาศยาน

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบคัดเลือก 465 อัตรา!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 คัดเลือกบุคคลภายนอกสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ ดังนี้1. รอง สว. ประมวลผล 100 อัตรา 2. รอง สว. บริการการศึกษา 5 อัตรา 3.

Read more