The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

กองบิน 56 สงขลา เปิดรับพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

งานราชการ มาใหม่ กองบิน 56 สงขลา เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกองบิน 56 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา อายุ 18 ปีขึ้นไป (หากเป็นผู้ชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เพศชายหรือหญิง
 • กรณีเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
 • สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หรือสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทํา การทุจริตในการสอบเข้ารับ ราชการ อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

สมัครด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา กองบิน 56 (อาคารร้านค้ารวม กองบิน 56) ตั้งแต่วันที่ 11–15 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074278025 ต่อ 6-3221

ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

NX

The NX Master!