The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

ฝึกงานกับ Thai Lion Air 2562

วันเวลาสำหรับรอบการฝึกที่เหลือของปี 2562

ช่วงเวลาฝึกกําหนดหมดเขตยื่นเอกสารฝึกงานประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธ์ิฝึกงาน (ทางอีเมล)
7 ตุลาคม 256231 กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562
4 พฤศจิกายน 256230 สิงหาคม 256216 กันยายน 2562
3 ธันวาคม 256230 กันยายน 256215 ตุลาคม 2562

วันสัมภาษณ์งาน จะแจ้งให้นักศึกษาฝึกงานทราบเป็นรายบุคคลไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากกําหนดหมดเขตยื่นเอกสาร

รายละเอียดขอเข้ารับการฝึก มีดังนี้
1. สถาบันการศึกษา คัดเลือกนักศึกษาที่คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด แล้วจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา วันเริ่มเข้ารับการฝึก (ที่บริษัทกำหนด) และวันสิ้นสุดการฝึก (ที่บริษัทกำหนด) ส่งไปถึง

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด
89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220

2. นักศึกษาจากสถาบันต่างจังหวัด (ที่บริษัททำการบิน) สามารถยื่นขอฝึกด้วยตนเองที่สำนักงาน ณ สนามบินนั้นๆได้เลย

3. สถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล นักศึกษาสามารถยื่นความจำนงขอเข้ารับการฝึกงานได้ที่อีเมล [email protected] เมื่อผ่านการพิจารณา เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการกลับทางอีเมล

4. นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับฝ่ายช่างซ่อมบำรุง แจ้งความประสงไปที่อีเมล [email protected] คลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

NX

The NX Master!