The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOperations & Control

โรงเรียนการบิน BAC รับสมัคร เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน

โรงเรียนการบิน BAC หรือ Bangkok Aviation Center เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน 1 อัตรา ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) BAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545 ประกอบกิจการสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน และให้บริการศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสารการบิน สถาบันฝึกอบรมด้านการบินของบริษัทจัดเป็นโรงเรียนนอก ระบบประเภทวิชาชีพภายใต้ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เปิดอบรมหลักสูตรการบิน 6 หลักสูตรหลัก ได้แก่ 
• หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License:CPL) 
• หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License:PPL) 
• หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating:IR) 
• หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating:MR) 
• หลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot:IP) 
• หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot:ATP)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา หรือหากจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบินจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MICROSOFT OFFICE ได้ในระดับดี
 • มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
 • มีทักษะการใช้ตัวเลข และทักษะการคํานวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งแผนการบันประจำวัน
 • ติดตามเครื่องบินระหว่างที่เครื่องบินกําลังทําการบิน
 • เปลี่ยนแปลงแผนการบิน ตามเงื่อนไขในแต่ละวัน พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเครื่องบิน สภาพแวดล้อม เกิดปัญหา
 • บันทึกและสรุปชั่วโมงบินประจําวัน
 • จัดตารางบินโดยนําข้อมูลเครื่องบิน ครูการบิน ศิษย์การบิน มาจัดแผนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสรรเครื่องบินและเส้นทางที่จะวางแผนการบินในแต่ละวัน
 • จัดทําและเผยแพร่แผนการบินให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • วุฒิการศึกษา
 • หนังสือผ่านงาน
 • ใบผ่านการฝึกอบรม
 • CV/Resume
 • ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารส่วนบุคคล (บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน)

สวัสดิการ

 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดประจำปี ไม่น้อยกว่า 17 วันต่อปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-253-1048 / 061-607-9206 หรือที่อีเมล [email protected]

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!