The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

BAGS อู่ตะเภา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หมดเขตสมัคร 23 ธันวานี้

งานการบิน งานสนามบิน มาใหม่ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด (BAGS Ground Services) เปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง ทำงานที่อาคารผู้โดยสาร 2 (ออฟฟิศ BAGS หลัง Counter Check-in) สนามบินอู่ตะเภา

กรอกใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สํานักงาน บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จํากัด (BAGS Ground Services Co.,Ltd) อาคารผู้โดยสาร 2 (ออฟฟิศ BAGS หลัง เคาน์เตอร์เช็คอิน) สนามบินอู่ตะเภา
ส่งใบสมัคร10-23 ธันวาคม 2565
สัมภาษณ์24 ธันวาคม 2565
เริ่มงาน1 มกราคม 2565

GSE Operator (HEAD SET)

คุณสมบัติ

หน้าที่หลัก HEAD SET (MUST SPEAK ENGLISH)

 1. เพศชาย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. จบการศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 4. มีใบขับขี่รถยนต์
 5. สามารถทํางานเป็นกะได้
 6. สามารถทํางานเป็นทีมได้
 7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 8. มีประสบการณ์ในการขับ และให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดของงาน

 1. ให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นแก่อากาศยาน
 2. ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์ภาคพื้น
 3. ปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 4. สื่อสารกับนักบินด้วยอุปกรณ์ HEAD SET
GSE Ground Support Equipment
GSE คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด

GSE Operator

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. จบการศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 4. มีใบขับขี่รถยนต์
 5. สามารถทํางานเป็นกะได้
 6. สามารถทํางานเป็นทีมได้
 7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 8. มีประสบการณ์ในการขับ และให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

 1. ให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นแก่อากาศยาน
 2. ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์ภาคพื้น
 3. ปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 4. สื่อสารกับนักบินด้วยอุปกรณ์ HEAD SET

Customer Service Agent (พนักงานให้บริการผู้โดยสารพิเศษ)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 4. สามารถทํางานเป็นกะได้
 5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. สามารถทํางานเป็นทีมได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

 1. ให้บริการดูแลผู้โดยสารพิเศษ
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Passenger Service Agent (พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น)

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย
 2. อายุไม่เกิน 27 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 4. ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5. บุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. สามารถทํางานเป็นทีมได้ / สามารถทํางานเป็นกะได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 8. หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 1. ดูแลอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารของบริษัทสายการบินลูกค้า (Check-in)
 2. ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
 3. ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศ และอาคารระหว่างประเทศ
 4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
 5. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Load Control Agent

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย
 2. อายุไม่เกิน 27 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 4. ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5. บุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. สามารถทํางานเป็นทีมได้
 7. สามารถทํางานเป็นกะได้
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน
 9. มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของงาน

 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน / ทํา WEIGHT & Balance เครื่องบิน
 2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานนักบิน
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับม 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย

Loader

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 4. สามารถทํางานเป็นกะได้
 5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. สามารถทํางานเป็นทีมได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

 1. ขนถ่ายสัมภาระของผู้โดยสาร
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Cabin Cleaner

คุณสมบัติ

 1. หญิง/ชาย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 4. สามารถทํางานเป็นกะได้
 5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. สามารถทํางานเป็นทีมได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

 1. ทําความสะอาดภายในอากาศยาน
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
เตรียมเอกสารสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้สมัครงาน มีอะไรบ้าง?
เอกสารสมัครงานที่ดีต้องมีอะไรบ้าง คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สําเนาบัตรประชาชน – 1 ใบ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน – 1 ใบ
 • สําเนาใบขับขี่รถยนต์ – 1 ใบ (เฉพาะตําแหน่ง GSE OPEARTOR)
 • สําเนาวุฒิการศึกษา –1 ใบ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว – 1 ใบ (พื้นขาว แต่งตัวสุภาพ ไม่ใช่รูปรับปริญญา)
 • (เพศชาย) สด.8 หรือ สด. 43 – 1 ใบ
 • เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา เช่น ผลคะแนน TOEIC เป็นต้น
 • ** ถ้าผ่านการสัมภาษณ์ นำส่ง BOOK BANK ธนาคารกสิกร หรือสามารถแนบได้ (ถ้ามี)**

หมายเหตุ – สามารถส่งหลักฐานประกอบการสมัครงาน หลังได้รับการยืนยันผ่านการคัดเลือกแล้ว

NX

The NX Master!