The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

BFS เปิดรับสมัคร Passenger Services วันที่ 17 สิงหาคม Walk-in ยื่นเอกสารแล้วรอสัมภาษณ์เลย รับ 300 คิวเท่านั้น

BFS เปิดบ้านรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ทันที! กับงาน Passenger Services Walk-in Interview 

เปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน จำนวน 300 คิว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนโควต้าลงทะเบียน ณ ตึก BFS Ground สนามบินสุวรรณภูมิ

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิง 
(ชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
• บุคลิกภาพดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
• สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. เรซูเม่ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ
6. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript)หรือ Grade report หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน 1 ใบ
7. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ใบ

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น TOEIC จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน หรือทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

กรณีเทอมสุดท้ายผู้สมัครกำลังเรียนอยู่ หรือรอสอบ ไม่สามารถสมัครงานได้ ยกเว้น

1. ผู้สมัครกำลังฝึกงานอยู่เป็นวิชาสุดท้าย
2. ผู้สมัครฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังรอเกรดฝึกงานวิชาเดียว

หมายเหตุ

1. รบกวนผู้สมัครตรวจสอบความชัดเจนของสำเนาเอกสาร ความถูกต้องครบถ้วนและวันหมดอายุด้วยนะครับ 
2. การเซ็นสำเนาถูกต้องบนเอกสาร รบกวนระบุข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อผู้สมัคร” เท่านั้น ไม่ต้องระบุว่าใช้เพื่อการสมัครงาน
3. กรุณาใช้เฉพาะ “ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน” ในการเซ็นชื่อบนเอกสารที่เป็นสำเนาเท่านั้น 
4. ผู้สมัครกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตัวด้วยนะครับ 
5. แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีสุภาพ
6. กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆ มาให้ครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้นด้วยนะครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-131-5000 ต่อ 5033, 5038, 5039, 5040 และ 5132 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหาและว่าจ้าง)

NX

The NX Master!