The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationContent

“โอไมครอน” ทำพิษ! CAAT สั่งห้าม 8 ประเทศเข้าเมืองไทย!

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลก ห้ามผู้โดยสารจาก 8 ประเทศเข้าไทย สกัดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน”

Botswana

Eswatini

Lesotho

Malawi

Mozambique

Namibia

South Africa

Zimbabwe

โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) ดังนี้

  1. หากผู้โดยสารได้เดินทางมาถึงไทย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (00.01 น.) จนกระทั่งถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (23.59 น.) จะต้องเข้ากระบวนการกักตัว (Quarantine) 14 วันทันที ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศมาในรูปแบบใด
  2. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ห้ามผู้โดยสารจาก 8 ประเทศเหล่านี้เข้าประเทศไทย แม้ว่าจะได้รับอนุญาตผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว และการอนุญาตทั้งหมดจะสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
  3. ปัจจุบันระบบ Thailand Pass ไม่ให้บริการขออนุญาตจากผู้ที่จะเดินทางจากประเทศเหล่านี้แล้ว

สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกาอื่น ๆ จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามการอนุญาตที่ได้รับจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมเป็นต้นไป หากเดินทางเข้ามาจะต้องเข้ากระบวนการกักตัว (Quarantine) 14 วัน ไม่ว่าจะได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศไทยมาในรูปแบบใดก็ตาม

ทั้งนี้ กำชับให้สายการบินทุกสายช่วยตรวจสอบกลั่นกรองและเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ หากทราบว่ามีผู้โดยสารเดินทางมาจากทั้ง 8 ประเทศนี้แม้ว่าจะได้รับการอนุญาตผ่านระบบ Thailand Pass โดยแจ้งว่าได้ลงทะเบียนมาจากประเทศอื่น ขอให้แจ้งผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย

อ้างอิงจาก CAAT

NX

The NX Master!