ICAO ผลักดันเต็มที่! หนุนไทยเป็นศูนย์อบรมผู้ตรวจสอบด้านการบิน

ในการประชุม ICAO Global Aviation Cooperation Symposium (GACS) ครั้งที่ 3 ที่ภูเก็ตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา Dr. Olumuyiwa Benard Aliu ประธานคณะมนตรี ICAO ได้ขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการประชุม GACS ครั้งที่ 3 เป็นอย่างดี พร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการบินพลเรือนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่ง ICAO ยินดีสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ไทยตั้งไว้ และขอให้รักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งหวังว่าประเทศไทยจะสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ICAO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดตั้ง ณ กรุงเทพฯ​​ (บริเวณสวนจตุจักร) ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ICAO มีความใกล้ชิดมากขึ้น

ICAO (The International Civil Aviation Organization) หรือ “องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ” เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิก 192 ประเทศทั่วโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1944

ไทยเป็นประเทศสมาชิกแรกเริ่มของ ICAO เมื่อวันที่ 4 เมษายน 1947 และประเทศไทยยืนยันว่าจะพัฒนาระบบการกำกับดูแลการบินพลเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่วนข้อจำกัดของไทยคือการพัฒนาผู้ตรวจสอบด้านการบิน (Inspector) จึงจะร่วมมือกับ ICAO ในการฝึกฝนบุคลากร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การอบรมผู้ตรวจสอบด้านการบินของภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกประเทศในอนาคตต่อไป

Facebook Comments Box

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ