The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Scholarship

ยังไม่มีงาน? สอบทุนรัฐบาลก่อนดีไหม? 4-28 ธันวาคม 63

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2563

ทุนบุคคลทั่วไปรับดับปริญญา – 247 ทุน

 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ – 79 ทุน (บรรจุก่อนไปศึกษา)
 • ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค – 4 ทุ่ม (area-based / บรรจุก่อนไปศึกษา)
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – 138 ทุน
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) – 5 ทุน
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย – 21 ทุน

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) – 61 ทุน

 • ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง – 59 ทุน
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง – 1 ทุน
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ – 1 ทุน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ทุนบุคคลทั่วไป

 • เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี / ผู้ที่ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โดยมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน และมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 • เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โดยมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ยกเว้นทุนธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับสมัครทุนระดับปริญญาเอกเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 • สำหรับภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

ทุน UIS

 • เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 • เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 • เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 • สำหรับภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในประกาศรับสมัครสอบ

หลักสูตรการสอบ

 1. สอบข้อเขียน: วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
 2. ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:
www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th

NX

The NX Master!