กลุ่มงานคลังสินค้า เปิดรับสมัคร หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (Acceptance & Document Supervisor)

บริษัท AOTGA กลุ่มงานคลังสินค้า เปิดรับสมัคร หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร (Acceptance & Document Supervisor) ทำงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานในการรับสินค้าและการจัดเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกฯ และหน่วยงานภายนอกจัดกำลังคน และอุปกรณ์ในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในแผนกการรับสินค้าและการจัดเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ถูกต้องตามระเบียบโดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

Read more