The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Runway 21R

AviationContent

ปิดใช้งานรันเวย์ 03L/21R สนามบินดอนเมือง พ.ย. 64 – ก.พ. 65 นี้

ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานดอนเมือง เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต้องติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างใกล้ชิด อ้างอิงประกาศจาก AIS CAAT ท่าอากาศยานดอนเมือง แจ้งปิดซ่อมบำรุงตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (00.00 น.)

Read More