ฝึกงานกับ “การบินไทย” ปี 2563

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันหมดเขตยื่นเอกสารขอฝึกงาน

31 มกราคม 2563

31 มีนาคม 2563

30 เมษายน 2563

30 มิถุนายน 2563

30 กันยายน 2563

วันเริ่มการฝึกงาน

9 มีนาคม 2563

11 พฤษภาคม 2563

8 มิถุนายน 2563

10 สิงหาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด

วันหมดเขตยื่น

6 มีนาคม 2563

10 เมษายน 2563

12 มิถุนายน 2563

11 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อ

31 มีนาคม 2563

30 เมษายน 2563

30 มิถุนายน 2563

30 กันยายน 2563

วันเริ่มฝึกงาน

11 พฤษภาคม 2563

8 มิถุนายน 2563

10 สิงหาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2563

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดการยื่นขอฝึกงานทั้งหมด


CPRSE Combine

NX

The NX Master!