The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Internship

ฝึกงานกับ “การบินไทย” ปี 2563

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันหมดเขตยื่นเอกสารขอฝึกงาน

31 มกราคม 2563

31 มีนาคม 2563

30 เมษายน 2563

30 มิถุนายน 2563

30 กันยายน 2563

วันเริ่มการฝึกงาน

9 มีนาคม 2563

11 พฤษภาคม 2563

8 มิถุนายน 2563

10 สิงหาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด

วันหมดเขตยื่น

6 มีนาคม 2563

10 เมษายน 2563

12 มิถุนายน 2563

11 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อ

31 มีนาคม 2563

30 เมษายน 2563

30 มิถุนายน 2563

30 กันยายน 2563

วันเริ่มฝึกงาน

11 พฤษภาคม 2563

8 มิถุนายน 2563

10 สิงหาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2563

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดการยื่นขอฝึกงานทั้งหมด


CPRSE Combine

NX

The NX Master!