The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับพนักงาน 14 ตำแหน่ง เริ่มรับ 24 พ.ย. นี้

งานการบิน งานสนามบิน งานมาใหม่ สมัครงาน

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนงานบริการภาคพื้น ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้

อัพคะแนน เพิ่มคะแนน TOEIC ไปกับเรา คอร์ส TOEIC Fast Track โดย Thai Aviation Careers
ทำงานด้านการบิน ถ้ามีคะแนน TOEIC สูงๆ ได้เปรียบกว่าแน่นอน มาอัพคะแนน TOEIC กัน คลิกที่รูปได้เลย

ตําแหน่งที่รับสมัคร

 1. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)
 2. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
 3. พนักงานควบคุมขนถ่ายสัมภาระ (Aircraft Loadmaster)
 4. พนักงานทําความสะอาดเครื่องบิน (Cleaner)
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer)
 6. พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1)
 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent)
 8. เจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Agent)
 9. เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operation Control Agent)
 10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิน (Flight Operations Officer)
 11. เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)
 12. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Mechanic)
 13. เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (Maintenance Supply)
Sharisma Young Secret Side Banner
ทำงานหนัก อย่าลืมดูแลสุขภาพ ยิ่งถ้ามีตัวช่วยอย่างสารสกัด Telos95 ที่ช่วยชะลอวัย เสริมความทนทาน ก็จะดีไม่น้อย ให้ Sharisma ดูแลคุณ คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

คุณลักษณะทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

คุณลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 4. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ ดาวน์โหลดที่นี่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 4. สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 1. สมัครทางออนไลน์ โดย ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่
 2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายังอีเมล์ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 (09.00 – 16.00 น.)

ลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของงานแต่ละตำแหน่ง

NX

The NX Master!