The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง! ทำงานที่สนามบินภูเก็ต ด่วน!

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับ

1. ผู้จัดการแผนกบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Service Equipment Manager)
2. ผู้จัดการแผนกคัดแยกสัมภาระ ( Sorting Manager)
3. ผู้จัดการแผนกขนถ่ายสัมภาระ (AirCraft Loading Manager)
4. ผู้จัดการแผนกควบคุมความปลอดภัย ( Safety Control Manager)
5. ผู้จัดการแผนกการโดยสาร (Passenger Services Manager)
6. ผู้จัดการแผนกทําความสะอาดบนเครื่องบิน ( Cleaning Manager)
7. ผู้จัดการแผนกควบคุมปฏิบัติการบิน (Ground Operation Control Manager)

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ถ้าต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์บริหารทีม 3 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย – หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี มีภาวะการเป็นผู้นํา และมีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • สามารถวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • ประวัติย่อ (Resume) และรูปถ่าย — 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประชาชน — 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน — 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) — 1 ฉบับ
 • สําเนาวุฒิการศึกษา — 1 ฉบับ
 • สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารสําหรับผู้ชาย — 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการทํางาน — 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการเข้าร่วมอบรม — 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา


สมัครด้วยตัวเอง

สามารถยื่นเอกสารสมัครได้เองที่ ห้องเลขที่ 4321 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครทางอีเมล

หรือส่งเอกสารการสมัครได้ทางอีเมลได้ที่ [email protected]

วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น

NX

The NX Master!