AOTGA เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง! ทำงานที่สนามบินภูเก็ต ด่วน!

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับ

1. ผู้จัดการแผนกบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Service Equipment Manager)
2. ผู้จัดการแผนกคัดแยกสัมภาระ ( Sorting Manager)
3. ผู้จัดการแผนกขนถ่ายสัมภาระ (AirCraft Loading Manager)
4. ผู้จัดการแผนกควบคุมความปลอดภัย ( Safety Control Manager)
5. ผู้จัดการแผนกการโดยสาร (Passenger Services Manager)
6. ผู้จัดการแผนกทําความสะอาดบนเครื่องบิน ( Cleaning Manager)
7. ผู้จัดการแผนกควบคุมปฏิบัติการบิน (Ground Operation Control Manager)

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ถ้าต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์บริหารทีม 3 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย – หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี มีภาวะการเป็นผู้นํา และมีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • สามารถวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • ประวัติย่อ (Resume) และรูปถ่าย — 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประชาชน — 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน — 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) — 1 ฉบับ
 • สําเนาวุฒิการศึกษา — 1 ฉบับ
 • สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารสําหรับผู้ชาย — 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการทํางาน — 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการเข้าร่วมอบรม — 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา


สมัครด้วยตัวเอง

สามารถยื่นเอกสารสมัครได้เองที่ ห้องเลขที่ 4321 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครทางอีเมล

หรือส่งเอกสารการสมัครได้ทางอีเมลได้ที่ [email protected]

วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น

NX

The NX Master!