AOTGA เปิดรับสมัคร IT Support 1 อัตรา ณ ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด เปิดรับสมัครตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ประจําท่าอากาศยานภูเก็ต คุณสมบัติดังนี้

– เพศชาย/หญิง
– อายุ 24 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการ์ณเกี่ยวกับงานเทคโนลียีสารสนเทศ 2 ปีขึ้นไป
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
– ให้คําปรึกษากับผู้ใช้งานด้าน Hardware และ Software
– ดูแลระบบ Network, Server, Mail
– สามารถวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

– ประวัติการทํางาน (Resume) 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว
– สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สําเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
– สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
– สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สําหรับผู้ชาย) 1 ฉบับ
– สําเนาใบรับรองการทํางาน 1 ฉบับ
– สําเนาใบรับรองการเข้าร่วมอบรม 1 ฉบับ

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครตําแหน่งดังกล่าว ส่งหลักฐานสมัครงานที่อีเมล recruithkt@aotga.com เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-5353817 / 064-554-5401

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 – 29 ตุลาคม 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง บริษัทฯ จะเชิญสัมภาษณ์ ณ สํานักงานบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด เลขที่ 57/66 หมู่ที่ 1 ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้สมัครงานกับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศไทย จํากัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Facebook Comments Box

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ