The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับพนักงาน 14 ตำแหน่ง สมัคร 12-31 ม.ค. นี้

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนงานบริการภาคพื้น สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต รายละเอียดดังนี้

หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน สมัครงานสนามบิน งานโลจิสติกส์ Logistics งานขนส่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor)
 2. เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent)
 3. เจ้าหน้าที่บริการสัมภาระ (Baggage Services Agent)
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)
 5. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent)
 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Agent)

7. เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operation Control Agent)
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิน (Flight Operations Officer)
9. พนักงานควบคุมขนถ่ายสัมภาระ (Aircraft Loadmaster)
10. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
11. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer)
12. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)
13. พนักงานทําความสะอาดบนเครื่องบิน (Cleaner)
14. พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1)

คุณลักษณะทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 4. ตาไม่บอดสีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คุณลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 4. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 4. สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-31 มกราคม 2565

 1. สมัครทางออนไลน์ โดย ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่
 2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายังอีเมล์ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 หรือ 095-379-827 (09.00 – 16.00 น.)

*** บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี ***

NX

The NX Master!