The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareersInterestingOffice

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับหัวหน้าส่วนสัญญาสายการบินและลูกค้าสัมพันธ์ 12-31 ม.ค. นี้

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้บริการ ภาคพื้นแก่สายการบินต่างๆ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ในตําแหน่ง หัวหน้าส่วนสัญญาสายการบิน และลูกค้าสัมพันธ์ (Airline Agreement & Customer Relation Supervisor) สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้

หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน สมัครงานสนามบิน งานโลจิสติกส์ Logistics งานขนส่ง

คุณลักษณะทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

คุณลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 4. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 4. สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-31 มกราคม 2565

 1. สมัครทางออนไลน์ โดย ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่
 2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายังอีเมล์ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 หรือ 095-379-827 (09.00-16.00 น.)

*** บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี ***

NX

The NX Master!